Miljö och etik

MERi är certifierat enligt miljöstandard ISO 14001

Vi arbetar för en hållbart bra miljö och är certifierade enligt ISO 14001. För att bidra till att förpackningar samlas in, är vi även anslutna FTI som ser till att förpackningar återvinns på allra bästa tänkbara sätt.

Genom leveransplanering arbetar vi för att minska klimatpåverkan från våra transporter.

Vårt arbete ska präglas av ständiga förbättringar i allt vi gör i vår verksamhet samt vara överensstämmande med gällande bindande krav och förordningar, vi ska ha koll på de kemikalier som våra produkter kan eventuellt innehålla.


Etik och moral
MERi gör medvetna val när det gäller samarbetet med externa parter. Vi ställer tydliga krav när det gäller mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsmiljö och miljö. Att kraven efterlevs säkerställer vi genom anmälda och oanmälda besök på de fabriker vi samarbetar med. Om en leverantör inte följer kraven i vår Code of Conduct, försöker vi påverka genom att upplysa om de skadliga faktorerna, vid oförändrat arbetssätt avslutar vi samarbetet med dem.